સ્વપ્ન સુન્દરી


સ્વપ્ન સુન્દરી – ચિરાગ પટેલ ડીસેમ્બર 01, 2014

ફરી તું જાગી મારા સ્વપ્ને!

કેશગુચ્છનું રેશમી વાદળું લહેરાતું
સોનેરી ભાલ સ્વયં વિકસિત પ્રકાશતું
બિન્દીની લાલ ચણોઠી મન લોભાવતી
હરિણી લોચન પ્રેમ આન્જી શાતા આપતા
નાકનું કસાયેલ પણછ લાગણી છોડતું
ગુલાબી ગાલના ખન્જન ઠસ્સાથી જોતાં
હોઠ મેઘધનુશી લાલાશે ખીલી ઉઠતાં
દાંતો જડેલી મોગરાની વેણી સ્મિત શોભાવતી
ગૌર વદનનો ચાન્દ પ્રેમ-ચાન્દની વરસાવતો

તને પામવા ઓ “રોશની” હું જાગ્યો,
‘ને હૈયાનાં પૂર છૂટી પડ્યાં !

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s