ભારતીય શાસ્ત્રનું આધુનિક દર્શન : સામવેદ – ૧૫


ભારતીય શાસ્ત્રનું આધુનિક દર્શન : સામવેદ – ૧૫ – ચિરાગ પટેલ पू.आ. ६.६.२ (६४२) आभिष्ट्वभिष्टिभिः स्वाऽउर्न्नाँ शुः। प्रचेतन प्रचेतयेन्द्र ध्युम्नाय न…

આપણો શબ્દવૈભવ


આપણો શબ્દવૈભવ (from what’s app forward) લોચન :-ચક્ષુ, આંખ, નયન, નેણ, દગ, નેત્ર, આંખ્ય, ઈક્ષણ , લિપ્સા, ચાક્ષુસ, આર્ક્ષ,નેન અવાજ…

Greatness of Sanskrut


#sanskrut #संस्कृत “”‘GREATNESS OF SANSKRIT”” (from What’s app message) *Sanskrit, a Magical Language.* 1. There is no need of particular sentence…

upanishad prayers


ॐ सह नाववतु । सह नौ भुनक्तु । सह वीर्यं करवावहै । तेजस्वि नावधीतमस्तु मा विद्विषावहै । ॐ शान्तिः शान्तिः…

Public IP Linux


To know public IP of the network, use following commands on Linux shell: # curl ifconfig.co (returns IPv6 address) #curl…

પડઘાતી તું – ચિરાગ પટેલ


પડઘાતી તું – ચિરાગ પટેલ   તારું ઉઘડતું અસ્તિત્વ પામવા વાંચો મારી આંખોનાં દીવડાં   તારા રેશમી વાળ પસવારવા જુઓ…

સફર – ચિરાગ પટેલ Sep 30, 1998


સફર – ચિરાગ પટેલ Sep 30, 1998 ચાલ પ્યારી બતાવું તને આ રંગરંગીલી દુનિયા, જીવ્યાં કરતાં જોયું ભલું, ના જોનારા…

ઉર્જા – ચિરાગ પટેલ Apr 12, 2005


ઉર્જા – ચિરાગ પટેલ Apr 12, 2005 પ્રેમની અખૂટ ઉર્જા પ્રિયે, યાદ આવી મુજને ફરી; પ્રેમની લહેરખી એ જન્માવેલી આત્મિય…

ઊર્મિ – ચિરાગ પટેલ Apr 11, 2004


ઊર્મિ – ચિરાગ પટેલ Apr 11, 2004 ક્યાંય ખોવાઇ ગઇ જતનથી જાળવેલ ઉર્મિઓ, આવા આ કાળમિંઢ જગમાં અફળાઇ ગઇ બધીઓ.…