ફેસબૂક પેજ: https://www.facebook.com/CodingInGujarati

યુટ્યુબ ચેનલ: http://youtube.com/chipmap

ગીટ હબ: https://github.com/chipmap/CodingInGujarati