મુક્તક


– શબ્દોના જંગલમા, ઝનૂન થી શોધતો જેને હમેશા,નિરવ આકાશમા, અહર્નિશ પામતો એને હંમેશા. – બહારથી – આવુ સ્મિત ના રેલાવશો,…

double precision rounding


Uses my_double_greater_check from http://rutmandal.info/double-precision-comparison-in-cc/ double my_double_round( double val, int multiplier ) {          double val_adj = val *…

double precision comparision


Checking double precision value for limits is tricky. Say, double x = 1.0; if ( x == 1.0 ) do_something();…

Memory thrashing


Memory Thrashing compiled by Chirag Patel December 27, 2008 (Ref: Embedded Systems Design June 2008) Memory threshing is a typical…

VIM configuration


Custom syntax with vim Chirag Patel August 10, 2015 On Linux, install vim if you do not have. On Windows,…

detached process


If you want to run an application from ssh even if you exit ssh session, do the following: # nohup…

bash prompt


# Put a timestame in front of the prompt in the form: # Oct24 12:28[user@host MY_PWD]$ PROMPT_COMMAND=echo -ne $(date +%-b%-e…

મનમોહન – બંસીધર પટેલ


મનમોહન – બંસીધર પટેલ સમુદ્રમંથન થકી મળ્યું વિષ અને અમૃત ભેગું; દેવો દૈત્ય લડ્યાં માંહે , શંકર નિલકંઠ વિષહરે પીધું…

atharvashira upanishad


atharvashira upanishad This upanishad is based on atharva veda. It has total 7 kanDikaas. [1] rudra is one, past, present,…

adhyaatmopanishad


adhyaatmopanishad This upanishad is based on shukla yajurveda. Below is my summary of its teaching. Its shaantipaaTha describes poorNa (whole).…

avadhootopanishad


avadhootopanishad This upanishad is from kruShNa yajurveda. Bhagavaan dattaatreya answered saankruti’s curiosity and thus this upanishad is born. aum saha naavavatu. saha nau bhunaktu. saha viryam karavaavahai. tejasvinaavadheetamastu…

ધૂન – ચિરાગ પટેલ એપ્રિલ 12, 2017


ધૂન – ચિરાગ પટેલ એપ્રિલ 12, 2017 શ્વાસ ધૂને પ્રેમ સંગીત પ્રસરાવે, અક્ષ સંગ્રહે પ્રેમ મૈત્રક પરોવે, ઓષ્ઠ તરંગે પ્રેમ…

One syllable Gujarati words


One syllable Gujarati words Posted on June 11, 2017 કાન – kaan – Ear આંખ – aaKh – Eye નાક –…

Home remedy


CURE FOR ACIDITY : Description: cid:1.3203174981@web112902.mail.gq1.yahoo.com Acidity, it is said, is worse than Cancer. It is one of the most…