સાન્નિધ્ય Vicinity


સાન્નિધ્ય મંદિરની મૂર્તિમાં પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા થાય પછી એ મૂર્તિ બ્રહ્મને વધુ એકત્રિત કરી વહેવડાવે છે. આવા કેન્દ્રિત બ્રહ્મનો ઉપયોગ કરી પોતાની આધ્યાત્મિક પ્રગતિ કરવાની ક્ષમતા બહુ ઓછા લોકોમાં હોય છે. નીચે બતાવેલા એક સરળ પ્રયોગથી આપણે એ ક્ષમતામાં અનેકગણો વધારો કરી શકીએ છીએ. શક્ય હોય તો મંદિરમાં પ્રવેશ કરતાં પહેલાં હાથ-પગ-મોઢું ધોઈ માથાની ઉપર મધ્ય … Continue reading સાન્નિધ્ય Vicinity

आत्मबोधोपनिषद


#आत्मबोधोपनिषद #aatmabodhopanishad #upanishad #उपनिषद् १.२ अथ यदिदं ब्रह्मपुरं पुण्डरीकं तस्मात्तडिताभमात्रं दीपवत्प्रकाशम् ॥ यह हृदय कमल है वही ब्रह्म का स्थान है| वही ऐसा क्षेत्र है जो विद्युत अथवा दीपक समान प्रकाशित होता है || This lotus like heart is brahman's place. This is the place which brightens like thunder or lamp. १.४ सर्वभूतस्थमेकं नारायणं कारणपुरुषमकारणं … Continue reading आत्मबोधोपनिषद

upanishad prayers


ॐ सह नाववतु । सह नौ भुनक्तु । सह वीर्यं करवावहै । तेजस्वि नावधीतमस्तु मा विद्विषावहै । ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ om saha naavavatu| saha nau bhunaktu| saha viryam karavaavahai| tejasvi naavadheetamastu maa vidvisshavahai| om shaantihi shaantihi shaantihi || હે પરામાત્મા! આપ આપણા બેઉની (ગુરુ-શિષ્ય) એક સાથે રક્ષા કરો. આપણા બંનેયનું એક સાથે પાલન … Continue reading upanishad prayers