પ્રાણાગ્નિહોત્ર વિધિ – સંપાદન ચિરાગ પટેલ


પ્રાણાગ્નિહોત્ર વિધિ - સંપાદન ચિરાગ પટેલ #pranaagnihotra #agnihotra #પ્રાણાગ્નિહોત્ર #પ્રાણ ધારણા:હ્રદયકમળ - અરણીકાષ્ઠમન - અગ્નિ મથવાનો દંડવાયુરુપી દોરી વડે અગ્નિમંથનમુખ - આહવનીય અગ્નિહૃદય - ગાર્હપત્ય અગ્નિનાભિ - દક્ષિણાગ્નિસ્વાધિષ્ઠાન - સભ્યાગ્નિમૂલાધાર - આવસથ્યાગ્નિવાણી - હોતાપ્રાણ - ઉદગાતાચક્ષુ - અધ્વર્યુમન - બ્રહ્માશ્રોત્ર - આગ્નીધ્રઅહંકાર - પશુપ્રણવ - દૂધગૃહસ્થાશ્રમી મનુષ્ય જેને અધીન બુદ્ધિ - પત્નીવક્ષ:સ્થળ - વેદીરુંવાટા -…

Winter – Chirag Patel


Winter - Chirag Patel February 04, 2010 Covered whole world in white sheet,Did not descriminate at all now.Lush green soil, arid river bank,Bald-green trees, barren open lands,Man maid rubble also unseen,Clouds were missed in the sky too.Up above azure sky, marble on ground,No difference in color, no quarrel anymore.Sun smiled looming over stage,Sky cried roaring…

અમેરિકન નાગરિકત્વ પરીક્ષા


અમેરિકન નાગરિકત્વ પરીક્ષા - American citizenship testWhat is the supreme law of the land? Question 1 Audio (157KB MP3)દેશનો સર્વોચ્ચ કાયદો કયો છે?*the Constitutionબન્ધારણWhat does the Constitution do? Question 2 Audio (245KB MP3)બન્ધારણ શું છે અને શું કરે છે?*sets up the governmentબન્ધારણ સરકારનું ગઠન કરે છે.defines the governmentબન્ધારણ સરકાર અને સરકારી કામોની વ્યાખ્યા આપે છે.protects…

Christmas Star – Chirag Patel


Christmas Star - Chirag Patel December 23, 2009 Whenever Christmas is in vicinity, we tend to think of Jesus, Mother Mary, Christmas Star, Bible, Carols, Santa Cluase… Ever wondered about Christmas Star - white, bright, twinkling in the East at dawn when Jesus was born? (http://en.wikipedia.org/wiki/Star_of_Bethlehem) It is said that three wise men (magi) from…

Butterfly – Chirag Patel


Butterfly - Chirag Patel November 03, 2009 Breeze was felt and a butterfly flew in garden of love,Resting in the womb of a red rose, he paused a while.He imbibed nectar and eased thirst from births.Ocean of love roared in heart with joy. Fate turned ill and forest caught in conflagration.Lover being became unpleasant with…

Moment – Chirag Patel


Moment - Chirag Patel September 30, 2009 Love has red color. Sleepless was I, applied it in my eyes.Orange sun rose in dreams. I was wet in blue ocean.Would it drizzle in reality, I would believe in true red color.In heart, departing fired. Whole life burnt in every moment.Expectation arose white glittering. It covered the…

Picture – Chirag Patel


Picture - Chirag Patel September 30, 2009 Artiste would draw such somewhen. Saffron shying away from sky,Darkness shying away from river,You would be sitting on open vast land,Jasmine would shy away from you,And suddenly I would spill over you with red color,Such frame would be captured. He would give name - Love.He would smile looking…

Murmuring Silence – Chirag Patel


Murmuring Silence - Chirag Patel August 28, 2009 I created Himalayas of words such that your silence would echo.I filled pond of words such that your silence would drizzle.I rushed breeze of words such that your silence would hide.I roared ocean of words such that your silence would rave.I adorned self with words such that…

Devotion – Chirag Patel


Devotion - Chirag Patel August 23, 2009 When Moon would drizzle shines to flooding,When stars would ripple flirting for one another,When Earth would sweat dew-drops on grass,When wind would be-wild water like a lover,When cloud would try covering nude dark sky,Lonely, I and You would be melting at this pendal,Uniting with songs of love at…