ઓગસ્ટ 18, 2007

Fasting in Hinduism

Posted in Articles, ચિરાગ પટેલ at 6:22 પી એમ(pm) by Chirag

http://parimiti.wordpress.com/2007/08/18/fasting-in-hinduism/

મે 7, 2007

My self explained

Posted in Articles, ચિરાગ પટેલ at 4:23 પી એમ(pm) by Chirag

નીચે એક લિંક મુકી છે, ઇંગ્લીશમાં છે. એ ઓટોબાયોગ્રાફી ઓફ એ યોગી માંથી લીધેલ છે.

આ ચેપ્ટરમાં સૃષ્ટિ અને આપણાં અસ્તિત્વને બહુ સરસ રીતે સમજાવ્યું છે. એમાંથી મુક્ત કેવી રીતે થવાય એ પણ સમજાવ્યું છે. જરુરથી વાંચો.

http://www.crystalclarity.com/yogananda/chap43.html

જુલાઇ 29, 2006

Tragedy – Bansibhai Patel

Posted in Articles, બંસીધર પટેલ at 3:12 એ એમ (am) by Chirag

Once in the early morning, I had gone for walking exercises. Surprisingly, I saw a child mourning on the roadside near a tree.  I went nearer him and asked why he stood alone, he just raised his finger and revealed my attention towards rising sun in the east. I suddenly asked the reason for his crying and he answered, “my mother has gone to meet the sun and not returned till now.” I realized the real situation and my eyes with full of tears. I came back with full of tragedy.