અમેરિકન નાગરિકત્વ પરીક્ષા


અમેરિકન નાગરિકત્વ પરીક્ષા - American citizenship testWhat is the supreme law of the land? Question 1 Audio (157KB MP3)દેશનો સર્વોચ્ચ કાયદો કયો છે?*the Constitutionબન્ધારણWhat does the Constitution do? Question 2 Audio (245KB MP3)બન્ધારણ શું છે અને શું કરે છે?*sets up the governmentબન્ધારણ સરકારનું ગઠન કરે છે.defines the governmentબન્ધારણ સરકાર અને સરકારી કામોની વ્યાખ્યા આપે છે.protects…

Christmas Star – Chirag Patel


Christmas Star - Chirag Patel December 23, 2009 Whenever Christmas is in vicinity, we tend to think of Jesus, Mother Mary, Christmas Star, Bible, Carols, Santa Cluase… Ever wondered about Christmas Star - white, bright, twinkling in the East at dawn when Jesus was born? (http://en.wikipedia.org/wiki/Star_of_Bethlehem) It is said that three wise men (magi) from…

Portrait of a winner – Chirag Patel


Portrait of a winner - Chirag Patel August 02, 2009 Consider following characteristics for a 24 carat personality: 1) Distinct, Distinguishable and Different2) Capacity to enjoy and to laugh3) Freedom from excuses and guilt4) Freedom from anxiety, tension and worry5) Living only in present - here and now6) Self-reliant, self-dependant relationships7) Freedom from approval seeking8)…

Simple Breathing Exercises – Chirag Patel


Simple Breathing Exercises - Chirag Patel Jul 07, 2009 Today is a very auspicious day of GURU PURNIMA - full moon day of ASHAADH month in Indian Lunar calendar. I wanted to write about the breathing exercises I do everyday. What better day than this! First, let's talk about some preparations before performing breathing exercises.1)…

Book – Aghora – At the left hand of God


Introduction to a book - Aghora - At the left hand of God - Chirag Patel 2021 February 20 Saturday Saptarshi 8696 Mahaa Shukla Ashtami Name of the book: AGHORA - At the left Hand of GodWriter: Robert E. SvobodaPublished: 1986Price: USD 26.95Pages: 327Type: Biography, Spirituality/Eastern Religion/Tantra Publisher: Brotherhood of Life, USA This book is…

Android disk size and wear level check


Use this command to get mount names and origins: df o get block information for data use the command: tune2fs -l /dev/block/mmcblk0p56 (example) If any block does not report “clean” then we can use e2fsck to clean them. To do a check with e2fsck without changing the file system: e2fsck -n /dev/block/mmcblk0p56 (example)

A brief intro to Diwali – Chirag Patel


Namaste!Happy Diwali to you all.Diwali or as it is originally called – Deepavali, means row of lamps.It’s a festival of lights.Diwali is the biggest and the grandest festival in India.There are some variations in celebration across various states in India. Yet, lighting lamps, making rangoli - that is, colored sand paintings on floor, exchanging sweets…

fix wordpress comment not showing on post


If you have “magazine-basic” wordpress theme, and with recent updates or for any reason; if comment is not showing up in individual posts, follow this change. Navigate from your hosting panel to file:  …/ wp-content / themes / magazine-basic / functions.php. Edit this file. Around line 351, change case statement as below: function bavotasan_comment( $comment, $args, $depth ) {$GLOBALS[‘comment’] = $comment; switch…