સમાધિનો સ્પર્શ – ચિરાગ પટેલ


સમાધિનો સ્પર્શ - ચિરાગ પટેલ ૨૦૨૧ એપ્રિલ ૦૫ સોમવાર સપ્તર્ષિ ૮૬૯૬ ફાલ્ગુન કૃષ્ણ નવમી સમાધિનો સ્પર્શ - એ શબ્દોથી લોભાઈ કે છેતરાઈ ના જતા. અનુભવ ચોક્કસ જ સમાધિનો છે, પરંતુ હું એક એવો સામાન્ય માણસ છું, જે સતત પોતાને ઓળખવા મથામણ કરતો રહે છે, અને જે અનુભવ થાય એ તમારી સાથે વહેંચતો રહે છે. પ્રત્યેક…

મૂલાધાર ભેદન – ચિરાગ પટેલ


મૂલાધાર ભેદન - ચિરાગ પટેલ ઓગસ્ટ 11, 2013 હું નિયમિતપણે-અનિયમિતપણે રોજ ધ્યાન કરતો હોઉં છું. પરન્તુ, મને હમ્મેશાં સાત ચક્રો વિષે શન્કા રહ્યા કરતી હતી. હું એટલું તો જાણું છું કે, શરીર જે દેખાય છે એ જુદું છે અને શરીરમાંથી ઉત્પન્ન થતી ઉર્જા વડે બનેલા સ્તર પર જુદું છે. એનો અનુભવ કરવાની ચાવી યોગમાં બતાવી…

लिङाभैरवी


ळं वं रं यं लिङाभैरवीशिवात्रिनैयनी रौद्रिनीयं अं श्रिशक्ति ज्वलामुखिमुक्तिदायनी लिङाभैरवीळं वं रं यं लिङाभैरवीशिवास्वरुपिनी लिङाभैरवीस्वाधिष्ठाने कामवर्धिनीयं अं श्रिशक्ति विर्यसिधिनीईन्द्रियशुद्धिनी लिङाभैरवीळं वं रं यं लिङाभैरवीमणिपुरवासिनी जीवपोशिनीयं अं श्रिशक्ति वृद्धिदायिनीलोकारक्षिनी लिङाभैरवीअनाहतस्थला सर्वालिगिनीळं वं रं यं लिङाभैरवीयं अं श्रिशक्ति प्रीतदायकीसृष्टिकर्तिनी लिङाभैरवीआग्नास्थना शन्तिदायनीयं अं श्रिशक्ति रागभस्मिनीळं वं रं यं लिङाभैरवीस्वपन नाशिनी लिङाभैरवीगयानन्दिनी कान्तिरुपिनीयं अं श्रिशक्ति शूररक्षिनीआखिलानायकी लिङाभैरवी Lum vum…

જાગૃતિ – ચિરાગ પટેલ 2019 ફેબ્રુઆરી 23


જાગૃતિ - ચિરાગ પટેલ 2019 ફેબ્રુઆરી 23 આપણે સર્વે, સમગ્ર પ્રાણી જગત રાત પડે સુઈ જઈએ છીએ અને સવાર થતા ઉઠી જઈએ છીએ. વત્તે-ઓછે અંશે હરકોઈ વ્યક્તિ આ પ્રાકૃતિક વ્યવસ્થાને આધીન હોય છે. ભારતીય શાસ્ત્રો તો કહે જ છે કે, આહાર, નિદ્રા, ભય અને મૈથુન એ ચાર પ્રાકૃતિક વૃત્તિ સર્વ પ્રાણીમાં સમાન હોય છે. આ…

શક્તીપાત દીક્ષા – ચીરાગ પટેલ એપ્રીલ 19, 2009


શક્તીપાત દીક્ષા – ચીરાગ પટેલ એપ્રીલ 19, 2009 મેં અને પારુલે શક્તીપાત દીક્ષા લેવાનું ફેબ્રુઆરીમાં નક્કી કર્યું. એટલે મેં ધ્યાનયોગ કેન્દ્રનો સમ્પર્ક કર્યો અને ત્યાંથી તુલસી ગૉટફ્રેડ્સન સાથે સમ્પર્ક થયો. તેમણે મને દીક્ષા લેવા માટેની વીધી જણાવી અને આવેદનપત્રો મોકલ્યા. મારે અને પારુલે એ ભરીને મોકલવાના હતાં અને સાથે અમારો એક ફૉટો પણ મોકલવાનો હતો.…