ઉનાળો – બંસીધર પટેલ 


ઉનાળો – બંસીધર પટેલ  ધોમ ધખતા તાપમાં મૃગજળ પણ વિલાઈ ગયું  મીઠા પાણીની વીરડી ભૂલીને રાહ કશેક અટવાઈ ગઈ  બળબળતા … More

દેવી ભાગવતનો એક અંશ


(દેવી ભાગવતનો એક અંશ જેમાં નિશુમ્ભાસુર મા અંબાને ઉદ્દેશીને જે સંવાદ કહે છે એ ) હે કમનીય નેત્રોવાળી સુન્દરી, કામ … More

Datacenter tiering


Datacenter tiering Tier 1: – 99.671% uptime – annual 28.8 hrs downtime – full shutdown for preventive maintenance Tier 2: … More

Network tiering


Network tiering Tier 4: – most datacenters – owns internal network – pay other networks for IP transit outside the … More

tips


Ants Problem: Keep the skin of cucumbers near the place or ant hole. To get pure and clean ice: Boil … More

God’s pharmacy


God’s Pharmacy‏ A sliced Carrot looks like the human eye. The pupil, iris and radiating lines look just like the … More

Color a file type with VIM


I am using gVim 8.0 for Windows. You can copy log.vim to C:\Program Files (x86)\Vim\vim80\syntax folder. You can add following lines to C:\Program Files … More

વનદેવી – ચીરાગ પટેલ Sep 07, 2008


વનદેવી – ચીરાગ પટેલ Sep 07, 2008 ઓ વનદેવી! શ્વેત વસ્ત્રોથી આચ્છાદીત, આહ્લાદક! પારીજાત સરીખી પવીત્ર, પ્રગલ્ભીત. સ્વર્ગનો પમરાટ, પ્રસ્ફુલ્લીત … More

મુક્તક


– શબ્દોના જંગલમા, ઝનૂન થી શોધતો જેને હમેશા,નિરવ આકાશમા, અહર્નિશ પામતો એને હંમેશા. – બહારથી – આવુ સ્મિત ના રેલાવશો, … More

double precision rounding


Uses my_double_greater_check from http://rutmandal.info/double-precision-comparison-in-cc/ double my_double_round( double val, int multiplier ) {          double val_adj = val * … More

Memory thrashing


Memory Thrashing compiled by Chirag Patel December 27, 2008 (Ref: Embedded Systems Design June 2008) Memory threshing is a typical … More

VIM configuration


Custom syntax with vim Chirag Patel August 10, 2015 On Linux, install vim if you do not have. On Windows, … More

detached process


If you want to run an application from ssh even if you exit ssh session, do the following: # nohup … More

bash prompt


# Put a timestame in front of the prompt in the form: # Oct24 12:28[user@host MY_PWD]$ PROMPT_COMMAND=echo -ne $(date +%-b%-e … More