વનદેવી – ચીરાગ પટેલ Sep 07, 2008


વનદેવી – ચીરાગ પટેલ Sep 07, 2008 ઓ વનદેવી! શ્વેત વસ્ત્રોથી આચ્છાદીત, આહ્લાદક! પારીજાત સરીખી પવીત્ર, પ્રગલ્ભીત. સ્વર્ગનો પમરાટ, પ્રસ્ફુલ્લીત … More

મુક્તક


– શબ્દોના જંગલમા, ઝનૂન થી શોધતો જેને હમેશા,નિરવ આકાશમા, અહર્નિશ પામતો એને હંમેશા. – બહારથી – આવુ સ્મિત ના રેલાવશો, … More

double precision rounding


Uses my_double_greater_check from http://rutmandal.info/double-precision-comparison-in-cc/ double my_double_round( double val, int multiplier ) {          double val_adj = val * … More

Memory thrashing


Memory Thrashing compiled by Chirag Patel December 27, 2008 (Ref: Embedded Systems Design June 2008) Memory threshing is a typical … More

VIM configuration


Custom syntax with vim Chirag Patel August 10, 2015 On Linux, install vim if you do not have. On Windows, … More

detached process


If you want to run an application from ssh even if you exit ssh session, do the following: # nohup … More

bash prompt


# Put a timestame in front of the prompt in the form: # Oct24 12:28[user@host MY_PWD]$ PROMPT_COMMAND=echo -ne $(date +%-b%-e … More

મનમોહન – બંસીધર પટેલ


મનમોહન – બંસીધર પટેલ સમુદ્રમંથન થકી મળ્યું વિષ અને અમૃત ભેગું; દેવો દૈત્ય લડ્યાં માંહે , શંકર નિલકંઠ વિષહરે પીધું … More

atharvashira upanishad


atharvashira upanishad This upanishad is based on atharva veda. It has total 7 kanDikaas. [1] rudra is one, past, present, … More

adhyaatmopanishad


adhyaatmopanishad This upanishad is based on shukla yajurveda. Below is my summary of its teaching. Its shaantipaaTha describes poorNa (whole). … More

avadhootopanishad


avadhootopanishad This upanishad is from kruShNa yajurveda. Bhagavaan dattaatreya answered saankruti’s curiosity and thus this upanishad is born. aum saha naavavatu. saha nau bhunaktu. saha viryam karavaavahai. tejasvinaavadheetamastu … More