આગમન


આગમન – ચિરાગ પટેલ એપ્રિલ 11, 2016

અલ્લડ બુંદો હવા પર અસવાર બની
ઉંચી નીચી ડગર પર ખેલતાં હોય
લાલ પીળાં સફેદ ઝૂમતાં ફૂલો સસ્મિત
ઝીલે પોતાની કુમાશમાં ભેળવી
ફોરમનો વંટોળ ઉઠે લાંબી હારમાળા રચી

ટહેલતાં પહોંચી તું અચાનક
‘ને મચે ભાગદોડ ઉપવનમાં
હૈયાની પ્રેમ લહેરખી વીંટળાઈ
હુંફ આપે પ્રકૃતિનાં અંશોને
ફરી ખીલી ઉઠે ફોરમનો પમરાટ

આગમન તારું મારા જીવનમાં આમ
“રોશની” પ્રેમનો પ્રજ્વલિત “દીપ” હમ્મેશ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s