પ્રેમ વહેણ – ચિરાગ પટેલ જુલાઈ 28, 2015

પિતા હિમાલયનું હૈયું દ્રવ્યું
ગંગોત્રી વહેણ મીઠું અવતર્યું

ધમાલ-મસ્તી ‘ને નખરાં કરે
અલ્લડ અલગારી સખી સંગે

યૌવના કામણગારી રૂપે ભરી
પિયુની ઝંખનામાં ખોબલે રોતી

અનેકના આઘાત સમાવતી
અનેક રહસ્યો સંતાડી હસતી

સ્થિર જર્જરિત જયારે કાયા થતી
પિયાની આગોશમાં મગ્ન ઘૂઘવતી

અસ્તિત્વ પોતાનું દે છે ભુલાવી
સાગરમાં ભળી વિશાળ બનતી

“દીપ” અને “રોશની” છે પથિક
જીવન વહેણ પ્રેમપંથનું અધિક

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s