ક્યાં શોધું?


ક્યાં શોધું? – ચિરાગ પટેલ સપ્ટેમ્બર ૨૯, ૨૦૧૫


સૂર રેલાવતાં ચન્દ્રકિરણો,
ચૂમે અધખુલ્લાં કમળપત્રો,
‘ને ઉઠે પ્રેમતરન્ગો ઝૂમતાં!
પ્રિયા મારી છૂપાઈ ત્યાં?
રેશમ છલકાવતી વાદળી,
ભરે આશ્લેષમાં પર્વતસ્તનો,
‘ને ભીનાશે શરમાય ફૂલડાં!
પ્રિયા મારી છૂપાઈ ત્યાં?
સરિતા રાગે કમર લચકાવી,
સીસકારા જગવે સાથીકિનારે,
‘ને છલકાય ગાન પ્રેમક્રીડાના!
પ્રિયા મારી છૂપાઈ ત્યાં?
આકાશ લલાટે “દીપ” પ્રગટે,
“રોશની” ઝળહળે જગતખન્ડે,
‘ને મળે પ્રિયા પ્રેમજ્યોતે ફેલાતી!

One thought on “ક્યાં શોધું?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s