સરવર – ચિરાગ પટેલ જૂન ૨૧, ૨૦૧૫

પ્રેમની પળ લાગણીના વાદળેથી ટપકે,
સ્પર્શના વાયરે આલિન્ગનના ફૂલ ખીલે.

ઉલ્લાસના ભ્રમર હાસ્યનું પરાગ ખેંચે,
હર્ષની ધારે અનહદના તરન્ગો ઉઠે.

એકાકારના યોગે અનન્તનો પ્રકાશ ઉમટે,
ગૃહસ્થીના વને સન્તોષનાં ફળ ઝળુમ્બે.

જીવન સરવરે પરમનો આકાર પ્રગટે,
અસિત્વના સન્ગીતે બ્રહ્મના તાર રણઝણે.

નેતિ-નેતિના ગાને ઈતિ સૂર આલાપે,
સમયનો ભ્રમ માયાનુ આવરણ ચઢાવે.

સન્સાર સાગરે સુખ-દુઃખના મોજાં લહેરે,
“દીપ”ને “રોશની” મનમન્દિરે સજાવે.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s