સંવત્સરી – ચિરાગ પટેલ મે 16, 2015

વ્હાલ ભર્યો સન્સાર આપણો
હેતે વહેતો સન્સર્ગ આપણો

એકમેવને પીછાણ્યા આપણે
ખોટ ભરી પરસ્પર આપણે

એક સ્પન્દન બન્યું આપણું
બે જીવનનું રખોપું આપણું

ભવસાગરમાં નૌકા આપણી
વિશ્વાસે શ્વાસ ડોર આપણી

સુવાસ પ્રેમમાં હૈયે આપણે
રંગોભર્યા ફૂલ-માળી આપણે

હર્ષ-શોક દુઃખ-સુખ આપણાં
પ્રેમના નિત રૂપ સહુ આપણાં

પરમની આરાધના આપણી
એવી મધુરી સાધના આપણી

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s