ક્યાં શોધીશ?


ક્યાં શોધીશ? – ચિરાગ પટેલ જુલાઈ 14, 2014

મ્હેન્દી સજેલી હથેળી જોઇશ ના
શરીરમાં દોડતું રક્ત જો

વ્હોટ્સ એપનું સ્ટેટસ જોઇશ ના
હૈયું ધબકાવતાં શ્વાસ જો

કેલેન્ડરની તારીખો જોઇશ ના
પલકોની તોરણે આંસુ જો

ફોનની રીન્ગે કોલર આઈડી જોઇશ ના
ફફડતાં હોઠની તરસ જો

ભગવાનની મૂરત જોઇશ ના
યાદોમાં ઉમડતો ચહેરો જો

સોનેરી સ્વપ્નો જોઇશ ના
તન-મનમાં ઉઠતી તડપ જો

“દીપ”નું શેકાતું જીવન જોઇશ ના
આતમની “રોશની” જો

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s