જુદાઈનો રન્ગ


જુદાઈનો રન્ગ – ચિરાગ પટેલ જુલાઈ 22, 2014

સમયની તલવાર વિન્ઝાઈ
થયા આપણે ધરતી-આકાશ
નિરખી રહીએ હર પલ
ભેળાં થઈએ આભાસી

તું ખીલવે ગુલાબ પ્રેમનું
‘ને મુરઝાતું, હું પામું જયારે

તું હોય ત્યાં ચાન્દ ઉગતો
‘ને ઢળતો, હું હોઉં ત્યાં

તું આંસુનો દરિયો છલકાવે
‘ને વરાળે ઉડતો હું નિહાળું

તું પલકોમાં આશ બાન્ધે
‘ને રણમાં પાખી વર્ષા હું જોઉં

તું ઉજાગરે યાદો ચમકાવતી
‘ને ઓઢે અમાસ, હું મેળવું ત્યારે

“દીપ” શોધે “રોશની” ખૂણે-ખૂણે
વલોપાતમાં છેવટે પોઢી જતો

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s