પ્રેમનું આકાશ


પ્રેમનું આકાશ – ચિરાગ પટેલ માર્ચ 04, 2014

મારે આમ્બવું પ્રેમનું આકાશ નિરવે.
આપણી વચ્ચે શક્યતાનો સાગર ઘૂઘવે!

આકાશે ઝળહળે તારા સ્મિતનાં તારલાં.
ઉમડી આવે હૈયે સન્શયનાં વાદળાં!

અન્ધારપટ ચીરે તારા દર્શનનો ચાન્દો.
સમયનું ગ્રહણ ગ્રસે પૂનમની રતુમડી યાદો!

ફરફરે પ્રેમ વાયુમાં તારા મિલનની પન્ખુડી.
સૂકવે ધોમધખતો ભયનો તાપ મૂછો મરડી!

હિલ્લોળે કલબલતું તારા સ્પર્શનું ઝરણ.
કાપે વિયોગના પથ્થરો પ્રેમનું ભીનું તારણ!

વિખેરાતો લાગણીનાં રન્ગોમાં શ્વેતલ પ્રેમ.
“દીપ” “રોશની”ની જીવન રન્ગોળી પ્રેમ!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s