ધબકાર – ચિરાગ પટેલ એપ્રિલ 02, 2014

તારા પગની એક ઠેસ
ઉડતો પ્રેમ ગુલાલ
અને જિન્દગી મહેંકી ઉઠી

તારા ભીનાં વાળની લટ
હળવેક વિખેરે પ્રેમ પરાગ
અને હૈયું નાચી ઉઠે

તારા તાજાં હોઠની કુમાશ
ટપકે પ્રેમ મધુરસ
અને કાયા જાગી ઉઠે

તારા કોમળ હાથનો સ્પર્શ
ખીલવે પ્રેમ ગુલાબ
અને મન સન્ગીત રેલાવે

તારા આતમનો પ્રકાશ “રોશની”
બત્રીસે કોઠે પ્રેમ ઝળહળે
અને “દીપ” સઘળું ભૂલી બેસે

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s