શિવાલય


શિવાલય – ચિરાગ પટેલ ફેબ્રુઆરી 27, 2014 મહાશિવરાત્રી

પુરુષ હું અને પ્રકૃતિ તું,
શિવ હું અને શક્તિ તું,
બેઉને અદમ્ય ઝન્ખના
જાગે અદ્વૈતની!

ફેલાતાં સમયનાં અફાટ
સમુદ્રે અણુ-અણુ બની.
વિખેરાતાં વિશ્વની અસીમ
ચાદરે તરન્ગીત થઇ.

નર્તન પ્રગટે એકાકારના
નાદનું સ્વયમ્ભુ.
ગભરાટ મચે અનેકના
અસ્તિત્વમાં મૃત્યુની બીકે.

પુરુષ કોણ અને પ્રકૃતિ કોણ
શિવ કોણ અને શક્તિ કોણ
“દીપ” અને “રોશની” મળે
ત્યાં માત્ર પ્રેમ સત્ય!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s