મારું ફલક – ચિરાગ પટેલ ફેબ્રુઆરી 19, 2014

આકાશ!
મારે તારા જેવા વિશાળ થવું છે!
વાદળી જેવી મારી પ્રિયાને હરપળ,
મારા આગોશમાં ચૂમતો રહું…
મારી પ્રિયા ક્યાંય પણ હો, હું હમ્મેશ
તેને નિહાળતો રહું…

વાયુ!
મારે તારા જેવા સર્વવ્યાપી થવું છે!
ફૂલ જેવી મારી પ્રિયાને હરપળ,
મારા સ્પર્શથી છેડતો રહું…
મારી પ્રિયા ક્યાંય પણ હો, હું હમ્મેશ
તેના શ્વાસમાં વસતો રહું…

અગ્નિ!
મારે તારા જેવા પવિત્ર થવું છે!
અર્ધ્ય જેવી મારી પ્રિયાને હરપળ,
મારા હૈયે આવકારતો રહું…
મારી પ્રિયા ક્યાંય પણ હો, હું હમ્મેશ
તેનામાં પ્રેમરૂપે પ્રજ્વલિત રહું…

જળ!
મારે તારા જેવા પારદર્શી થવું છે!
નદી જેવી મારી પ્રિયાને હરપળ,
મારી ભરતી-ઓટમાં આવકારતો રહું…
મારી પ્રિયા ક્યાંય પણ હો, હું હમ્મેશ
તેની જીવનધારાનું ધ્યેય રહું…

પૃથ્વી!
મારે તારા જેવા લાગણીભર્યાં થવું છે!
વર્ષા જેવી મારી પ્રિયાને હરપળ,
મારા ફલકમાં ધારણ કરતો રહું…
મારી પ્રિયા ક્યાંય પણ હો, હું હમ્મેશ
તેના વિસામાનું સ્થાન રહું..

“મા”!
મારી “રોશની”, મારી પ્રિયાને, હું
અવિરત અવિચળ ચાહતો રહું!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s