પ્રેમ ભીન્જવે – ચિરાગ પટેલ ડીસેમ્બર 06, 2013

બારીશ!
તું મને ભીન્જવે
‘ને તરબતર થઇ મ્હેકું છું.
તને કોણ ભીન્જવે છે?

મારા પ્રેમનો ધોધ?
મારી લાગણીનું વાવાઝોડું?
હૈયાનો તલસાટ મેઘ ઉમટ્યો?
આકર્ષણના સૂરજનો તાપ?
રાગના ઇન્દ્રધનુષ?
ઉમન્ગની વનરાજી?
તરવરતા જીવનની ધરા?
કે આ બધું ફૂંકાય એક થઇ?

હું સૂકો ભઠ્ઠ હોવાનો કરું ડોળ
‘ને તું વરસી પડે વગર બહાને!
આપણે ડૂબ્યા આનન્દ સાગરે
‘ને પ્રેમ થયો અમર જીવનકાવ્યે!
દીપનો સ્નેહ પીન્ડ બાળતો
‘ને “રોશની” બ્રહ્માન્ડ ભીન્જવે!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s