ઉમડતી રોશની


ઉમડતી રોશની – ચિરાગ પટેલ ઓક્ટોબર 02, 2013

શાન્ત સવારે
સૂરજના રતુમડા કિરણો પર સવાર
આકાશ સાથે તારી યાદો ઉઘડી
તારા સ્પર્શની રોશની ચમકી!

મદભર્યું સ્વપ્ન અધૂરું
ઘેનમાં એક નવી જીન્દગી શ્વસતી
તારા એકાકારની રોશની ચમકી!

તાજી છાન્ડેલી ઉન્ઘ
હજી આંખે અન્જાયેલી હિન્ગોળી
તારા પ્રેમબાણની રોશની ચમકી!

પાણીની ઉષ્ણ ધારોમાં
ડીલ સાથે યાદોની અન્તરન્ગ ડૂબકી
તારા સધિયારાની રોશની ચમકી!

ધ્યાનમગ્ન હૈયે વાદળો રમે
અચાનક પ્રકાશની હેલી વરસી
તારા અન્તરની રોશની ચમકી!

ના રહ્યાં હવે જુદાં આપણે
“દીપ”ની સાથે “રોશની” પ્રગટી
“મા”ના આશિષથી રોશની ચમકી!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s