સ્વરા – ચિરાગ પટેલ ઓક્ટોબર 08, 2013

સ્વરા,
અમારા આન્ગણની ગુલાબ ક્યારી!
અમારા હૈયે સદા ખેલતી ઢીન્ગલી!
અમારા પ્રેમનો પમરાટ વરસાવતી વેલી!

તારા ખીલખીલાટ હાસ્યમાં “મા”ના અણસાર
તારી મસ્તીખોર અદાઓમાં “કનૈયા”ની ઝાંખી
તારા નિર્દોષ તોફાનોમાં “રામ”ના દુલાર
તારા નિર્ભેળ પ્રેમમાં પરમાત્માના આશિષ

તને આવકારી ઉછેરવાનું અમારું સદભાગ્ય
તને લાલન-પાલન કરવામાં અમારી પૂજા
તને સક્ષમ કરવામાં અમારું જીવન સાર્થક્ય

સ્વરા,
અમારી લાડલી,
અમ સહુના આશિર્વાદ તને!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s