સથવારો – ચિરાગ પટેલ મે ૧૬, ૨૦૧૨

મારી જીવનસંગીની!

તારો સાથ મળ્યો એવો બળુકો,
જગત સામે થયો ઉભો, બની ટટ્ટાર.
હેતના પાલવડે પોખ્યો તે મને હંમેશ,
દુ:ખની છાયા પણ દૂર રહી ધ્રૂજતી.
પ્રેમના સિંચન વડે દોરી જીવનરથ,
તડકી-છાંયડી સુખે અનુભવી.
દીવાસ્વપ્નોના અશ્વોને નાથી,
નક્કર ધ્યેય પર દોડતા કર્યા તે.
પ્રેમક્ષુધાથી અતૃપ્ત જીવનને,
અમૃત ઝાંખી તે આપી નિરંતર.

સમગ્ર વિશ્વની ખુશી અર્પણ કરું,
અવિરત સથવારો તારો મળે, પ્રિયા.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s