એકમેવ પ્રેમ – ચિરાગ પટેલ સપ્ટેમ્બર ૧૮, ૨૦૧૧

તારા બંધ હોઠો વચ્ચે ગુંજે એક ગીત;
પ્રેમના ગાન છેડે અંતરનું મીઠું સંગીત.

તારી ઘેરી આંખોમાં લહેરાય એક સમુદ્ર,
પ્રેમની સરવાણી વહે અંતર થતું આર્દ્ર.

તારા ઊછળતા હૈયામાં ઉમટે એક તોફાન,
પ્રેમનું વાવાઝોડું ઘમરોળે અંતરનું વેરાન.

તારા અંગેઅંગમાં પ્રગટે એક દાવાનળ,
પ્રેમની તડપે અંતરમાં સંતાયો વડવાનળ.

તારી વણબોલી લાગણીએ સર્જાય એક વિશ્વ,
પ્રેમ-સ્વપ્નમાં હરખાઈ દોડે અંતરના અશ્વ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s