જડે મને… – ચિરાગ પટેલ સપ્ટેમ્બર ૦૬, ૨૦૧૧

તારા ગુલાબી હોઠની કંદરામાં જડ્યો મને સૂર,
મારા પ્રેમાર્દ્ર હૈયાના સંગીતમાંથી રેલાતો.

તારી ઘેરી આંખોના ઊંડાણમાં જડ્યું મને મોતી,
મારા પ્રેમાર્દ્ર હૈયાની છીપમાંથી દદડેલું.

તારા રેશમી વાળના તરંગમાં જડી મને લહેરખી,
મારા પ્રેમાર્દ્ર હૈયાના ચંદનવનને ભીંજવતી.

તારા સ્તનમંડળની રેખાઓમાં જડ્યાં મને અર્ધચંદ્રો,
મારા પ્રેમાર્દ્ર હૈયામાં પોયણાં ખીલવતા.

તારી કમળ નાભીના ચક્રમાં જડી મને કસ્તુરી,
મારા પ્રેમાર્દ્ર હૈયાના મૃગને ભુલાવતી.

તારી પાતળી કમરના વળાંકમાં જડ્યો મને હંસ,
મારા પ્રેમાર્દ્ર હૈયાના શિખરેથી ઉડેલો.

તારા પુષ્ટ સાથળોની ગુફામાં જડ્યો મને પારસમણી,
મારા પ્રેમાર્દ્ર હૈયાના સુવર્ણમંદિરને અજવાળતો.

તારા પવિત્ર અસ્તિત્વના વિશ્વમાં જડ્યો મને પ્રકાશ,
મારા પ્રેમાર્દ્ર હૈયાના આરાધ્યની મૂર્તિરૂપ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s