જન્મ – ચિરાગ પટેલ સપ્ટેમ્બર ૨૨, ૨૦૧૦

અંધારું ઘુટાતું જતું સદીઓનું ઘટ મહી,
સપના ઉગે ઘનઘોર અડાબીડ મહી.

મનોતરંગ ઘુંટાય ‘ને વ્હાલમ સાકાર,
વેણુ નાદે તલ્લીન મહામાયા રાધાકાર.

રાધેશ્યામ રાગે રચે સચ્ચિદાનંદ રાસ,
પ્રેમાતુર ભાવે ઉઠે નવ જગતની આશ.

અંડ પ્રસવ રાધા અંગે, વધાવે ગોલોકધામ,
વૈરાજપુરુષ માંહે ખીલ્યાં બ્રહ્માંડ રોમેરોમ.

હરિના ટૂકડા થયા અનરાધાર પ્રતીબીમ્બે,
બ્રહ્માંડે ત્રિદેવ થઈને જીવ પ્રગટ્યાં અચમ્બે.

માયા સીંચે સ્નેહ અખૂટ, સઘળું ભાવાતુર,
પ્રભુ ચેતવે જ્યોત, કણ-કણ ચૈતન્ય ભરપુર.

અજવાશે મચી હલચલ ‘ને અંધારાં ગૂમ,
સૃષ્ટિ રચી ખેલે ‘ને હવે નિહાળે રહી દૂર.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s