હુંફ – ચિરાગ પટેલ સપ્ટેમ્બર ૧૭, ૨૦૦૯

મૂછો મરડી સુરજ કેર વરતાવે,
ભડ ભડ ભડ ભડ અગ્નિ પ્રગટે.
ભારે દવ વન-વગડામાં લાગે,
માટી ઉભો એકલો પ્રેમ તાંડવે.

લીલુડી આવા અબોલા કેમ વેઠે,
ઉમડી ઘૂમરી ઘોર વાદળો ગરજે.
છન છન છન છન મેઘા વરસે,
છલકી મલકી તલાવડી બહેકે.

માટી પીગળે અલ્લડ મેઘ-મલ્હારે,
લીલુડી વીંટાતી ‘ને માટી અદીઠો.
કલ બલ કલ બલ કલશોર મચતો,
માટી-લીલુડીને પ્રેમ-અંકુરો ફૂટતા.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s