સવાલ – જવાબ – ચિરાગ પટેલ જુલાઈ ૨૧, ૨૦૦૯

ઉઠ્યો સવાલ એક મનમાં એમ જ,
ટપક્યું બુંદ એક આંખ વચોટે એમ જ.

હ્રદિયું જોઈ ગયું આ દડતું મોતી,
લાગી લાય વરાળ થઇ દાઝ્યું મોતી.

ક્ષણમા સુનકાર ફરી વળ્યો દેહમાં,
સન્નાટો છવાઇ ગયો હૈયાની ગુફામાં.

કોકિલ કંઠ-શો ભીનો રવ ત્યાં પડઘે,
ટહુકી તું ‘ને હૈયું આનંદે ચોફેર ધડકે.

જવાબ મળ્યો એમ મનના મૌનમાં,
હર્ષે ટપક્યું બુંદ એક આંખના ખૂણામાં.

હ્રદિયું જોઈ ગયું આ દડતું મોતી,
ટાઢકે આગોશમાં સમાયું એ મોતી.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s