પ્રેમીબુન્દ – ચીરાગ પટેલ જુલાઈ 16, 2009

પારભાસી વાદળી લાગણીએ છલકાઈ,
‘ને પ્રસવ થયો એક વર્ષાબુન્દનો,

અલ્લડ ચન્ચળ એવું એ તોફાની બુન્દ,
હળવે-હળવે હવાની લહેરખીને એ છેડતું.

જ્યારે પ્રજ્વળ્યું સુરજના સોનેરી કીરણે,
ઈન્દ્રધનુષી રન્ગે રમ્યું નટખટ ચોફેર,
શરમાયો ચાન્દો રાસ-રન્ગ એ જોઈ.

સમાયું બુન્દ પારીજાતની પાંખડીએ,
ફોરમ પ્રગટી, તરબતર થયું એ આશ્લેષે,
સજોડે ત્યારે થયું અર્પણ ‘મા’ને ચરણે.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s