નભ વિહારીણી – ચિરાગ પટેલ જુલાઈ 10, 2009

વન વિહારીણી સંધ્યાને જોઈ, મેં પૂછ્યું સુરજને;
નભ વિહારીણી ચાંદ ક્યારે અજવાળશે હૃદયને.
પ્રેમના તરંગો ઉઠે જ્યારે લાગણીના સરવરે;
એને વધાવતો ચાંદ ક્યારે ઉમટશે આ અવસરે.
ચાંદને ભેટવા વ્હાલે ખારો દરિયો મથે ભરતીએ;
અફળાતો પાછો હૈયે, ના લાંધે યોજનો ત્યારે, ઓટે.
ઈશારો આપ્યો મેં ‘ને ચમકાવ્યા લાખો તારલાં;
શરમાયો ચાંદ ‘ને પડઘાવી લાગણીઓ-શી કલા.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s