મીઠી યાદ – ચિરાગ પટેલ જુલાઈ ૨૮, ૨૦૦૯

[ઈન્દ્રવજ્રા છન્દ: ગાગા લગાગા લલગા લગાગા (11 અક્ષર)]

યાદી ભરી છે બહુ મીઠડી જો,
ડીલે ઉઠે, ધીમું દુખે દર્દ જો.

મારી ફરિયાદ નથી નઠારી,
દીદાર માટે વલખે તું હૈયે.
જાતે સજા કેમ તું ભોગવે આ,
જાણે તું, મારી પણ છે સજા આ.

ભાગી તું, છોડ્યા અઘરા સવાલો,
સાચા તું આપે મનમાં જવાબો.

હૈયા વરાળો ઉમટે વસંતે,
ચોધાર વ્હેતા નયનો ઉનાળે.
ભીંજાય વર્ષા હરખે વધાવે,
કૈ મિલનો સ્વપ્ન તણા સદાયે.

મીઠા તરંગો, ફફડાટ છાના,
આવે તું યાદે, અમથી અજાણે.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s