પુરાણોનું પુરાણ – ચિરાગ પટેલ ડિસેમ્બર 25, 2008

દેવીભાગવતના પ્રથમ સ્કન્ધમાં ત્રીજા અધ્યાય મુજબ પુરાણો વિશેનું વિવરણ જોઇએ.

મુખ્ય પુરાણો: 18. એમાં “મ”કારાદિ 2, “ભ”કારાદિ 2, “બ્ર”કારાદિ 3, “વ”કારાદિ 4, “અ”કારાદિ 1, “ના”કારાદિ 1, “પ”કારાદિ 1, “લિં”કારાદિ 1, “ગ”કારાદિ 1, “કૂ”કારાદિ 1, “સ્ક”કારાદિ 1.

[પુરાણ ક્રમ - નામ - શ્લોક સંખ્યા]
1 - મત્સ્યપુરાણ - 14,000
2 - માર્કંડેયપુરાણ - 9,000
3 - ભવિષ્યપુરાણ - 14,500
4 - ભગવતી ભાગવતપુરાણ - 18,000
5 - બ્રહ્મપુરાણ - 10,000
6 - બ્રહ્માંડપુરાણ - 12,100
7 - બ્રહ્મવૈવર્તપુરાણ - 18,000
8 - વામનપુરાણ - 10,000
9 - વાયુપુરાણ - 24,600
10 - વિષ્ણુપુરાણ - 23,000
11 - વરાહપુરાણ - 24,000
12 - અગ્નિપુરાણ - 16,000
13 - નારદપુરાણ - 25,000
14 - પદ્મપુરાણ - 55,000
15 - લિંગપુરાણ - 11,000
16 - ગરુડપુરાણ - 19,000
17 - કૂર્મપુરાણ - 17,000
18 - સ્કન્દપુરાણ - 81,000

[ઉપપુરાણ ક્રમ - નામ]
1 - સનત્કુમારપુરાણ
2 - નૃસિંહપુરાણ
3 - નારદીયપુરાણ
4 - શિવપુરાણ
5 - દુર્વાસાપુરાણ
6 - કપિલપુરાણ
7 - મનુપુરાણ
8 - શુક્રપુરાણ
9 - વરુણપુરાણ
10 - કાલિકાપુરાણ
11 - સાંબપુરાણ
12 - નંદિપુરાણ
13 - સૂર્યપુરાણ
14 - પરાશરપુરાણ
15 - આદિત્યપુરાણ
16 - મહેશ્વરપુરાણ
17 - ભાગવતપુરાણ (શ્રીકૃષ્ણચરિત્ર)
18 - વસિષ્ઠપુરાણ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s